فرآیند تولید کاربید سیلیکون

خانه | فرآیند تولید کاربید سیلیکون

فیلتر سرامیکی - شرکت آمیژه مواد آسیا

کنولژی متناسب با نقطه ذوب ،جنس فلزو حساسیت مذاب و قطعات این فیلتر سرامیکی را در سه پایه مچزا تولید میکند که عبارتند از : . فیلتر سرامیکی از جنس سیلیکون کارباید با استحکام مکانیکی بالا و مقاومت به شوکهای حرارتی عالی و قابلیت استفاده تا دمای بالای ۱۴۵۰درجه ساتیگراد به رنگ خاکستری و برای تصفیه چدن ،برنچ.

بیشتر بخوانید

SID سنتز ويسکرهاي کاربيد سيليسيم نانو ساختار با مکانيزم .

در اين پژوهش از روش احياي کربوترمي و مکانيزم بخار- مايع- جامد (VLS) جهت توليد ويسکرهاي کاربيد سيليسيم (SiC)، با استفاده از قير قطران و سيليس ضايعاتي، به عنوان مواد اوليه ارزان قيمت و پودر فروسيليسيم به عنوان کاتاليزور استفاده شد. مخلوط هايي از مواد اوليه تهيه گرديد و در دماي 1300 و 1400 درجه سانتي گراد، در کوره لوله اي.

بیشتر بخوانید

دستیابی به روش ساخت فولادهای نانوساختار دانشکده مهندسی مواد

مزایای بسیار زیاد مواد نانوساختار و نیز عدم دست‌یابی به ساختار نانو در فولاد IF، پژوهشگران را بر آن داشت تا به تلاشی در این زمینه اقدام نمایند. محققان در این طرح، با استفاده از نانوذرات کاربید سیلیسیم توانسته‌اند به فولاد نانوساختارIF دست یابند. تولید این نانوکامپوزیت منجر به تولید فولادی می‌شود که استحکام بسیار بالاتری.

بیشتر بخوانید

فرایند تولید سیلیکون متال و فروسیلیکون - گروه نفت و انرژی

5 مارس 2017 . سیلیکون و فروسیلیکون به صورت کربوترمیک در کوره های قوس الکتریک تولید می‌شوند. مهم‌ترین تفاوت بین تولید سیلیکون و فروسیلیکون وجود و یا عدم وجود آهن در سیستم می‌باشد. انرژی الکتریکی به وسیله سه الکترود به کوره انتقال داده می‌شود که به آهستگی حین فرایند مصرف می‌شوند. در ذوب فروسیلیکون.

بیشتر بخوانید

دانشنامه دستگاه TCVD - آدیکو

رسوب دهي شيميايي بخار به طور وسيع درتوليد نيمه هادي ها (به عنوان يك بخش از فرآيند توليد نانوساختارهاي نيمه هادي) و براي رسوب فيلم هاي گوناگون نظير سيليكون¬هاي پلي كريستال، آمورف، اپي تكسيال، سيليكون، ژرمانيوم، تنگستن، سيليكون نيتريد، سيليكون اكسي نيتريد و تيتانيم نيتريد استفاده مي شود، فرآيند CVD براي.

بیشتر بخوانید

نانو كامپوزیت های پلیمری

کامپوزیت های زمینه سرامیکی را با روش های پرسکاری گرم ، پرسکاری ایزوستاتیک گرم وزینتر کردن فاز مذاب تولید می کند آلومینا های تقویت شده با ویسکرهای . كامپوزيتهاي كربن/كربن با پوشش SiC به عنوان محافظ حرارتي در شاتلهاي فضايي استفاده شده است و كامپوزيتهاي كاربيد سيليسيم/كربن مواد مناسبي براي هواپيماها هستند.

بیشتر بخوانید

SID سنتز ويسکرهاي کاربيد سيليسيم نانو ساختار با مکانيزم .

در اين پژوهش از روش احياي کربوترمي و مکانيزم بخار- مايع- جامد (VLS) جهت توليد ويسکرهاي کاربيد سيليسيم (SiC)، با استفاده از قير قطران و سيليس ضايعاتي، به عنوان مواد اوليه ارزان قيمت و پودر فروسيليسيم به عنوان کاتاليزور استفاده شد. مخلوط هايي از مواد اوليه تهيه گرديد و در دماي 1300 و 1400 درجه سانتي گراد، در کوره لوله اي.

بیشتر بخوانید

سنتز کاربید تیتانیوم به روش سنتز احتراقی فعال‌شده با گرمایش .

8 مارس 2016 . ﻓﺮاﻳﻨﺪي. ﻛﻪ. در ﺻﻨﻌﺖ. ﺑﺮاي ﺳـﻨﺘﺰ ﻛﺎرﺑﻴـﺪ ﺗﻴﺘـﺎﻧﻴﻮم ﺑـﻪ ﻛـﺎر. ﻣﻲ. رود اﺣﻴﺎ ﻛﺮﺑﻮﺗﺮﻣﺎل. TiO2. در ﺣـﻀﻮر ﻛـﺮﺑﻦ در دﻣﺎﻫـﺎي. ﺑﺎﻻ. (. در ﺣﺪود. 2000. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﮔﺮاد. ) اﺳﺖ. [2]. ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ .. اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎ. ز. TiC. ﻃﻲ. اﻧﺠﺎم ﻳﻚ واﻛﻨ. ﺶ. اﺣﺘﺮاﻗﻲ در ﺣﻴﻦ. ﺣﺮارت. دﻫ. ﻲ ﻣﺎ. ﻛﺮووﻳﻮي ﻣﺨﻠﻮط ﺳـﻪ. ﺗـﺎﻳﻲ. TiO2-Mg-C. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ . ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﺷـﺪ. ﻛـﻪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﻣﻞ. ﻴاﺣ. ﺎﻛﻨﻨﺪه. Mg. در ﺳﻴـﺴﺘﻢ.

بیشتر بخوانید

نانو کاربید سیلسیوم (SiC) - بازار نانو

نانوپودر سیلیکون کاربید (SIC، بتا) نانوذرات SiC خلوص: %99+ نانوذرات APS SiC اندازه: nm45-65 نانوذرات SiC رنگ: سفید مایل به خاکستری نانوذرات SiC دانسیته: 0.05 g/cm3 نانوذرات SiC چگالی: 3.216 g/cm3 مورفولوژی نانوذرات SiC : مکعب نانوذرات SiC روش ساخت: پلاسما CVD نانوذرات SiC کاربید سیلسیوم SSA : 80-40 m2/g

بیشتر بخوانید

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ در آﺳﯿﺎب ﭘﺮ اﻧﺮژي از ﻃ

در. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدر ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ ﻧﺎﻧﻮﺑﻠﻮرﯾﻦ از ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻮدري ﺳﯿﻠﯿﺲ و ﮔﺮاﻓﯿﺖ در آﺳﯿﺎي. ﺳﯿﺎره اي ﭘﺮاﻧﺮژي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم .ﺷﺪ. ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻣﺎن آﺳﯿﺎﮐﺎري، دﻣﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺎزي، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه. ﮐ. ﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ. X. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺳﯿﺎﮐﺎري ﺷﺪه از. 100. ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻨﺘﺰ.

بیشتر بخوانید

درباره ما - ABASIC

آباسیک. مجتمع تولید کربور سیلسیم و اکسید آلمینیوم آبادان (آباسیک)به عنوان اولین و تنها تولید کننده کربور سیلسیم(فروکربن) در خاورمیانه از جایگاه ویژه ای در صنعت کشور برخوردار می باشد.و در این راستا مدیریت ارشد خود را نسبت به کسب رضایت مشتری،بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و تامین کلیه الزامات.

بیشتر بخوانید

معرفی پایان نامه های دانشجویی - انجمن سرامیک ایران

همچنین برای بررسی تاثیر شکل پودر اولیه، با تغییر پارامترهای فرایند سنتز، علاوه بر ذرات شبه کروی، ذرات با اشکال شبه سوزنی و صفحه ای با سطح ویژه نسبتاً مشابه چکیده:کامپوزیت های ZrB2-SiC-ZrO2 با نسبت های حجمی زیرکونیا بر کاربید سیلیسیم 2/0، 5/0 و 0/1 با طراحی آزمایش تاگوچی و به روش پرس گرم تولید شدند.

بیشتر بخوانید

رسوب دهی شیمیایی بخار - Packman Company - شرکت پاکمن

24 دسامبر 2014 . محصولاتی که عموما از طریق این فرآیند تولید می شوند، به قرار زیرند: سیلیکون، الیاف کربنی، نانوالیاف کربنی، نانوتیوپ های کربنی، SiO2، سیلیکون- ژرمانیم، سیلیکون نیترید، سیلیکون کربید، تیتانیوم نیترید و دی الکتریک های گوناگون با ثابت دی الکتریک بالا. از این فرآیند برای سنتز الماس نیز.

بیشتر بخوانید

محسن - علمی (مهندسی مواد)

سیلیکون کارباید یکی از مهمترین سرامیک های غیراکسیدی است که کاربردهای صنعتی مختلفی دارد؛ که این موضوع به دلیل خواص منحصر به فرد آن مثل سختی و استحکام بالا، پایداری شیمیایی و حرارتی، نقطه ذوب بالا، مقاومت در برابر اکسیداسیون، مقاومت در برابر سایش و . است. همه ی این ویژگی ها سبب شده است تا سیلیکون کارباید.

بیشتر بخوانید

مطالعه امکان سنجی استفاده از فو م سلول باز چدن به عنوان الکترودهای .

عالوه بر اين، پر كننده های فضای 1كاسترودزا. مورد استفاده از فيلترهای ريخته گری كاربيد سيليکون تشکيل. شده اند كه علت انتخاب آن ها به پايداری شيميايی و حرارتی. آن ها ارتباط دارد. 2- آزمون ها. 1-2. چگونگی توليد اسفنج. فرآيند ذوب توسط كوره ذوب القايی چرخشی برای استفاده. در فرآيند فلزخورانی مؤثر مذاب فلز به درون تخلخل های.

بیشتر بخوانید

Use of Silicon Carbide As An Inoculant in Ductile . - فولادین ذوب آمل

14 دسامبر 2014 . Today some of the steel parts in the automotive industry have been replaced by ductile iron due to weight loss and to reduce production cost [1]. Ductile iron is considered as a Composite that some spherical graphite has distributed in iron matrix. The structure of spherical graphite cast iron, lead to increase.

بیشتر بخوانید

ﺳﻨﺘﺰ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﭘﻮدر ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن ﻛﺎرﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ

26 آوريل 2011 . ﺳـﻨﺘﺰ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﺳـﺎز ﺑـﺴﻴﺎر ﻗـﻮي. . در ﺣﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺳﻞ. -. ژل ﺑﻮد ﻛ. ﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدي در ﺣﺪ. 50 - 30. ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﺳـﻄﺢ. وﻳﮋه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﮔﺮدﻳﺪ . -2. ﻣﻮاد و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺟﻬـــــﺖ ﺗﻬﻴـــــﻪ ﻧﻤﻮﻧـــــﻪ. ﻫـــــﺎ از ﺗﺘـــــﺮا اﺗﻮﻛـــــﺴﻲ ﺳـــــﻴﻼن. (. °C, TEOS, 208.33 g/mol, 0.934 g/cm3 at. 20. Merck Ag. Germany. ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮ. ان ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن،.

بیشتر بخوانید

اصل مقاله (484 K)

تحقیقات مؤید این مطلب است که به کارگیری ذرات تقویت کنندهٔ کاربید سیلیسیم در زمینهٔ آلومینیم، . در این تحقیقی از روش ریختهگری گردابی برای تولید کامپوزیت زمینهٔ آلومینیم تقویت شده با ذرات کاربید سیلیسیم .. این امر به ایجاد تنشهای پسماند در حین سرد کردن کامپوزیت از درجه حرارتهای بالا در حین فرایند تولید منجر.

بیشتر بخوانید

سیلیسیم کاربید - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کاربید سیلیسیوم با فرمول شیمیایی SiC، یکی از مواد دیرگداز است که به‌صورت خام در طبیعت یافت نمی‌شود. این ماده به‌صورت . از ماسه سیلیسی و کک. این فرایند در دمای ۲۳۰۰ درجه سانتی‌گراد و با استفاده از جریان الکتریسیته اتفاق می‌افتد. تولید هر کیلوگرم کاربید سیلیسیم، به ۱۵ کیلووات ساعت انرژی الکتریکی نیاز دارد.

بیشتر بخوانید

دکتر تورج عبادزاده - دانشگاه علم و صنعت ایران - قطب علمی مواد .

بررسی رئولوژی دوغاب حاوی ذرات نانو کریستال زیرکونیای پایدار شده با ایتریا (YSZ) برای پوشش دهی به روش غوطه وری. راهنما. شهاب مقدس. پژوهشگاه مواد و انرژی. 1387. تولید سیلیکون کاربید متخلخل با تقلید از ساختارهای طبیعی. راهنما. سعیده کوشکی. پژوهشگاه مواد و انرژی. 1387. تولید کامپوزیت های مولایت-زیرکونیا از روش ریخته.

بیشتر بخوانید

فرایند تولید سیلیکون متال و فروسیلیکون - گروه نفت و انرژی

5 مارس 2017 . سیلیکون و فروسیلیکون به صورت کربوترمیک در کوره های قوس الکتریک تولید می‌شوند. مهم‌ترین تفاوت بین تولید سیلیکون و فروسیلیکون وجود و یا عدم وجود آهن در سیستم می‌باشد. انرژی الکتریکی به وسیله سه الکترود به کوره انتقال داده می‌شود که به آهستگی حین فرایند مصرف می‌شوند. در ذوب فروسیلیکون.

بیشتر بخوانید

ﮐﺎرﺑﯿﺪﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ - ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺑ - ResearchGate

12 نوامبر 2013 . ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ،. ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺑﻮر، ﺳﻨﺘﺰ ﺧﻮد اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ، اﺳﯿﺪ ﺷﻮﯾﯽ. Identification of undesirable phases and purification boron carbide - silicon carbide . ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﯿﺪﻫﺎ اﺳﺖ . ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ. SHS. ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ. ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺷﺪن زﯾﺎد ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻋﯿﻮب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ. -. ﺷﻮد . از اﯾﻦ رو دﻣﺎي زﯾﻨﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش. SHS. ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

بیشتر بخوانید

اصل مقاله (667 K)

ﭼﮑﻴﺪﻩ. ﺗﺎﮐﻨﻮن روش. ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ذرات دي. ﺑﻮراﯾﺪ زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻢ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ر. وش. ﻫﺎ ﻣﺰاﯾﺎ. و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﯿﺎ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰ. ء. روش. ﻫﺎي ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺑﺸﻤﺎر رود . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﭘﻮدرﻫﺎي اوﻟﯿﻪ زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﺎ، ﺑﻮرات، ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺑﻮر و ﮐﺮﺑﻦ، ﭘﻮدر دي. ﺑﻮراﯾﺪ زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎروش اﺣﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ . دي. ﺑﻮراﯾﺪ زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻢ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎد. ه از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي اﺣﯿﺎي ﮐﺮﺑﻮﺗﺮﻣﺎل.

بیشتر بخوانید

دانلود ترجمه مقاله تأثیرات mosfet های سیلیکون کاربید . - فرداپیپر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی isi ترجمه مقاله برق "تأثیرات MOSFET های سیلیکون کاربید روی کارایی و کیفیت توان " دانلود مقاله ترجمه شده برق قدرت.

بیشتر بخوانید
قبلی:قابل حمل هند سنگ شکن سنگ های تلفن همراهبعدا:هوا ذغال سنگ در ناگپور
  • آسیاب های گلوله در لوله های SWG تولید فرآیند تولید
  • تولید دستگاه های سیلیکون کاربید
  • سیلیکون خط تولید شن و ماسه
  • ماشین های الکتریکی که در فرآیند تولید سیمان
  • فرآیند تولید از معدن آهن
  • تجهیزات معادن تولید کنندگان چین
  • چه سرعت / دور در دقیقه فک باید انجام دهید
  • گیاهان آسیاب سیمان در هند و مشخصات تماس خود را
  • استفاده فوق العاده آسیاب گریز از مرکز دست دوم
  • ماشین آلات برای ساخت برای فروش در زیمبابوه